พิธีมอบโล่เกียรติคุณและใบประกาศเกียรติคุณโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “สถานประกอบการสว่าง ด้วยศีลและธรรม” รุ่นที่ ๑ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ ดำเนินงานโดยคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี
ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายฯ ตามแผนยุทธศาสตร์โครงการฯ หมู่บ้านรักษาศีล ๕และโครงการชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีฯ
วันเสาร์ที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ หอประชุมฯ เฉลิมพระเกียรติฯ วัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

DSC03363 (Medium)

DSC03365 (Medium) DSC03367 (Medium) DSC03368 (Medium) DSC03370 (Medium) DSC03373 (Medium) DSC03374 (Medium) DSC03375 (Medium) DSC03377 (Medium) DSC03378 (Medium) DSC03379 (Medium) DSC03380 (Medium) DSC03384 (Medium) DSC03385 (Medium) DSC03387 (Medium) DSC03388 (Medium) DSC03390 (Medium) DSC03394 (Medium) DSC03395 (Medium) DSC03398 (Medium) DSC03399 (Medium) DSC03400 (Medium) DSC03401 (Medium) DSC03404 (Medium) DSC03409 (Medium) DSC03412 (Medium) DSC03415 (Medium) DSC03416 (Medium) DSC03418 (Medium) DSC03419 (Medium) DSC03421 (Medium) DSC03422 (Medium) DSC03423 (Medium) DSC03425 (Medium) DSC03426 (Medium) DSC03450 (Medium) DSC03451 (Medium) DSC03452 (Medium) DSC03464 (Medium) DSC03465 (Medium) DSC03466 (Medium) DSC03467 (Medium) DSC03468 (Medium) DSC03469 (Medium) DSC03470 (Medium) DSC03479 (Medium) DSC03480 (Medium) DSC03481 (Medium) DSC03486 (Medium) DSC03491 (Medium) DSC03492 (Medium) DSC03496 (Medium) DSC03500 (Medium) DSC03505 (Medium) DSC03510 (Medium) DSC03521 (Medium) DSC03528 (Medium) DSC03529 (Medium) DSC03532 (Medium) DSC03535 (Medium) DSC03538 (Medium) DSC03539 (Medium) DSC03548 (Medium) DSC03553 (Medium) DSC03584 (Medium) DSC03594 (Medium) DSC03595 (Medium) DSC03604 (Medium) DSC03659 (Medium) DSC03665 (Medium) DSC03673 (Medium) DSC03678 (Medium) DSC03681 (Medium)