bcm-home-content-01

สิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ติดตั้งบ่อบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดอากาศเสีย ตลอดจนการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัสดุและอุปกรณ์จำพวก Environmentally Friendly

เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจที่ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับสังคม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004 จาก Bureau Veritas ด้วยเช่นกัน

bcm-home-content-03

พนักงาน: ทรัพยากรที่สำคัญของบริษัท

เหนือสิ่งอื่นใดที่บริษัทฯ ภูมิใจ คือ บุคลากรที่มีคุณภาพ มีทักษะความชำนาญ พร้อมที่จะสร้างบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพให้กับลูกค้า

ขั้นตอนการพัฒนาบุคลากรของ บริษัทฯ ได้ถูกกำหนดไว้อย่างเป็นขั้นตอน ตั้งแต่ืเริ่มรับเข้างานตลอดจนเสริมสร้างประสบการณ์และเทคนิคขั้นสูงต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

bcm-home-content-02

โครงการขาเทียมพระราชทาน

บริษัทฯ ได้ร่วมกับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และกรมควบคุมมลพิษ

จัดทำ “โครงการขาเทียมพระราชทาน” โดยรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไป ช่วยกันบริจาคกระป๋องอลูมิเนียมให้กับมูลนิธิขาเทียม

นอกจากจะเป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านการ Recycle แล้วยังสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในเรื่องการแยกขยะอีกประการหนึ่ง

นโยบายสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004

บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ผู้ผลิตกระป๋อง ฝากระป๋อง สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดตั้งระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยให้พนักงานทุกคนและผู้บริหารมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

1.ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดต่างๆ ทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง โดยจัดทำเป็นมาตรฐานสำหรับควบคุมภายในบริษัทฯ
2.มีการป้องกันมลพิษที่เกิดขึ้น โดยจัดทำเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายเพื่อนำไปปฏิบัติและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
3.ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
4.ส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม โดยจัดให้มีการฝึกอบรมที่เหมาะสม
5.สนับสนุนกิจกรรมทางสังคมเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

นโยบายคุณภาพ ISO 9001:2008, GMP & HACCP, มรท.8001-2553

มุ่งมั่นพัฒนางาน เทคโนโลยี บุคลากร อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
พร้อมทั้งปฏิบัติต่อแรงงานตามกฎหมาย ในสภาวะแวดล้อมที่ปลอดภัย และคุณภาพชีวิตที่ดี
เพื่อผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย เป็นที่พอใจของลูกค้า
Awards & Certificates

Quality Must Come First

Our packaging products are mainly used for food and beverages,
therefore rigorous control in quality standard and hygiene are our greatest concern.
Awards & Certificates

Activities

  • img_9315-small

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอธัญบุรี

October 4th, 2016|0 Comments

เมื่อวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00-16.00  โดย นายศิริชัย  ไตรสารศรี  นายอำเภอธัญบุรี  เข้าศึกษาดูงานประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของหัวหน้าส่วนราช หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และกำนัน  […]

  • img_9121-small

อบรมโทษและพิษภัยจากสารเสพติด

September 21st, 2016|0 Comments

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559  ทางบริษัท บางกอกแคน  แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด  ได้รับเกียรติจาก นายนายศิริชัย ไตรสารศรี นายอำเภอธัญบุรี  และ นายสมชาย พันธ์ศุภผล […]

  • IMG_8868 (Small)

อบรมให้ความรู้ประกันสังคม

August 24th, 2016|0 Comments

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ประกันสังคมและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง และโครงการเสริมสร้างสันติสุขในสถานประกอบการ

หลักสูตร  แรงงานสมานฉันท์สร้างชาติในอนาคต  จัดโดยสำนักงานประกันสังคม จ.ปทุมธานี

ณ ห้องประชุม บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

เมื่อวันจันทร์ที่  22  สิงหาคม  2559

  • DSCF0255 (Small)

รับรางวัล Thailand Kaizen Award 2016

August 24th, 2016|0 Comments

เมื่อวันที่ 9-11 สิงหาคม 2559  ทางบริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

ได้เข้าร่วมงาน Thailand  Kaizen  Award 2016 รอบชิงชนะเลิศ

ซึ่งจัดโดย…สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ( ไทย-ญี่ปุ่น )

ผลงาน ” เครื่องมือ Test Ductor Roller ”  ของ นายจักรพงษ์  […]