bcm-home-content-01

สิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ติดตั้งบ่อบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดอากาศเสีย ตลอดจนการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัสดุและอุปกรณ์จำพวก Environmentally Friendly

เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจที่ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับสังคม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004 จาก Bureau Veritas ด้วยเช่นกัน

bcm-home-content-03

พนักงาน: ทรัพยากรที่สำคัญของบริษัท

เหนือสิ่งอื่นใดที่บริษัทฯ ภูมิใจ คือ บุคลากรที่มีคุณภาพ มีทักษะความชำนาญ พร้อมที่จะสร้างบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพให้กับลูกค้า

ขั้นตอนการพัฒนาบุคลากรของ บริษัทฯ ได้ถูกกำหนดไว้อย่างเป็นขั้นตอน ตั้งแต่ืเริ่มรับเข้างานตลอดจนเสริมสร้างประสบการณ์และเทคนิคขั้นสูงต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

bcm-home-content-02

โครงการขาเทียมพระราชทาน

บริษัทฯ ได้ร่วมกับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และกรมควบคุมมลพิษ

จัดทำ “โครงการขาเทียมพระราชทาน” โดยรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไป ช่วยกันบริจาคกระป๋องอลูมิเนียมให้กับมูลนิธิขาเทียม

นอกจากจะเป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านการ Recycle แล้วยังสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในเรื่องการแยกขยะอีกประการหนึ่ง

นโยบายสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004

บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ผู้ผลิตกระป๋อง ฝากระป๋อง สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดตั้งระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยให้พนักงานทุกคนและผู้บริหารมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

1.ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดต่างๆ ทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง โดยจัดทำเป็นมาตรฐานสำหรับควบคุมภายในบริษัทฯ
2.มีการป้องกันมลพิษที่เกิดขึ้น โดยจัดทำเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายเพื่อนำไปปฏิบัติและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
3.ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
4.ส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม โดยจัดให้มีการฝึกอบรมที่เหมาะสม
5.สนับสนุนกิจกรรมทางสังคมเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

นโยบายคุณภาพ ISO 9001:2008, GMP & HACCP, มรท.8001-2553

มุ่งมั่นพัฒนางาน เทคโนโลยี บุคลากร อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
พร้อมทั้งปฏิบัติต่อแรงงานตามกฎหมาย ในสภาวะแวดล้อมที่ปลอดภัย และคุณภาพชีวิตที่ดี
เพื่อผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย เป็นที่พอใจของลูกค้า
Awards & Certificates

Quality Must Come First

Our packaging products are mainly used for food and beverages,
therefore rigorous control in quality standard and hygiene are our greatest concern.
Awards & Certificates

Activities

  • DSC04330 (Small)

ต้อนรับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ในวันที่ 16 มกราคม 2561

January 16th, 2018|0 Comments

ในวันที่ 16 มกราคม 2561 บริษัท บางกอกแคน แมมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ให้การต้อนรับคณาจารย์จาก สาขาวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา  เข้ามาศึกษาดูงาน ทางด้านกระบวนการผลิตและการพิมพ์บรรจุภัณฑ์อย่างเป็นระบบทุกขั้นตอน ซึ่งสอดคล้องกับการเรียนการสอนในรายวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์จากวัสดุสังเคราะห์ […]

  • IMG_6468 (Small)

ปลูกดาวเรือง ให้เหลืองทั้งแผ่นดิน

October 5th, 2017|0 Comments

เมื่อวันพุธที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐  ตัวแทนผู้บริหารและพนักงาน บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง  จำกัด ร่วมมือร่วมใจ “ปลูกดาวเรือง ให้เหลืองทั้งแผ่นดิน”  เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ( […]

  • DSC02202 (Small)

รับรางวัล “ความดี ตอบแทนคุณแผ่นดิน”

October 3rd, 2017|0 Comments

บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด  ได้รับ  รางวัลเกียรติยศ…บนเส้นทางชีวิต“ความดี ตอบแทนคุณแผ่นดิน” Best Practice Award 2017  สาขา  ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม  ภายใต้โครงการ หนึ่งล้านกล้าความดีถวายในหลวง  […]

  • DSC00931 (Small)

อบรมหลักสูตร “การปรับปรุงงานด้วย KAIZEN “

August 22nd, 2017|0 Comments

บริษัทบางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ได้จัดอบรมในบริษัท ฯ หลักสูตร “การปรับปรุงงานด้วยKAIZEN ” โดยมีวิทยากรภายใน คือ คุณเชาวน์ ขันทองหล่อ  และ คุณวัชระ ประกอบผล เมื่อวันที่ […]