คุณภาพต้องมาก่อน

บรรจุภัณฑ์ของบริษัทฯ ส่วนใหญ่จะถูกนำไปใช้กับอาหารและเครื่องดื่ม ดังนั้นการพิถีพิถันในเรื่องของคุณภาพ และความสะอาดจึงเป็นสิ่งจำเป็น บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรฐานในการควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบรรจุภัณฑ์ทุกชิ้นจะมีคุณภาพตามที่ลูกค้ากำหนด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับการับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 มาตรฐานระบบจัดการ GMP/HACCP และมาตรฐานระบบจัดการFSSC22000:2011 จาก Bureau Veritas ทำให้มั่นใจว่าระบบบริหาคุณภาพของบริษัทฯ สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

Awards

MR.SUSUMU YAMADA ประธานบริษัทบางกอกแคนฯ
เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
– 20 ม.ค.2555

Award-06

MR.SUSUMU YAMADA ประธานบริษัทบางกอกแคนฯ
รับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณสนับสนุนมูลนิธิขาเทียมฯ จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
– 16 ส.ค.2555

Award-01

รับรางวัลสถานประกอบอุตสาหกรรมที่ดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม
– 12 ก.ย.2555

Award-02

คณะผู้บริหารกรมโรงงานอุตสาหกรรม มอบรางวัล ให้กับบริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
– 11 ก.ย.  2556

รับรางวัลเกียรติยศ CSR-DIW For Beginner Award 2013 มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพโรงงานอุตสาหกรรม มุ่งสู่การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน โดย…กระทรวงอุตสาหกรรม

Award-03

นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง อธิบดีกรมความคุมมลพิษ
มอบโล่ ให้กับบริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
โครงการเรียกคืนวัสดุอลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน ณ กรมควบคุมมลพิษ
– 23 ส.ค. 2556

Award-04

Certificate

Certification ISO9001 2015 Expires date 10 Jan. 2021jpg_Page1Certification 14001 2015 (E) Expires date 10 April 2021jpg_Page1 Certification FSSC 22000 2011 Expires 25 Dec. 2019jpg_Page1

Certification GMP Expires 25 Dec. 2019jpg_Page1 Certification HACCP Expires 25 Dec. 2019jpg_Page1