การประกวด Kaizen Award 2020 เวทีของสมาคม ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ได้รับรางวัลเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563
1.คุณพรศักดิ์ ใสงาม Warehouse & Logistic ได้รับรางวัล Golden Award
2.คุณอนาวิล ศรีวงษ์ชัย QA2 ได้รับรางวัล Bronze Award