เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567  บริษัท เฮ็ลธ์ฟู้ดส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้บริจาคอลูมิเนียม จำนวน 24.50 Kg. ให้ศูนย์รับบริจาคอลูมิเนียม บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เพื่อมอบให้กับ มูลนิธิขาเทียมพระราชทาน ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ต่อไป