เมื่อวันที่ 21 มี.ค.67 บริษัทฯ ได้จัดทำโครงการ “ชาว BCM ร่วมใจ ปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ครั้งที่ 9” ร่วมกับ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 โรงงานรังสิต โดยมีผู้บริจาคทั้งสิ้น จำนวน 19 คน(450 cc) จากจำนวนผู้ลงทะเบียน 29 คน