เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา
คุณพีระพงษ์ สุวรรณศรี ประธานคปอ. โรงงานรังสิต
เป็นตัวแทนบริษัทฯ เข้ารับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2565 ระดับประเทศ (ระดับทอง) ปีที่1
ณ โรงเรียนธัญบุรี ซึ่งจัดโดยสำนักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน จังหวัดปทุมธานี