เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
ได้รับ ประกาศนียบัตร ประเภท Kaizen Suggestionในการประกวด Kaizen Award 2022จัดโดย สมาคม ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
เจ้าของผลงาน นายพิสิษฐ์ กัลยา