เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 คุณศักดิ์ชัย มโนจิตงาม รองประธานบริษัทฯ และตัวแทนพนักงาน บริจาคคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ไอที จำนวน 20 ชุด คิดเป็นมูลค่า 100,000 บาท ให้โรงเรียนวัดหนองนา โดยคุณไพฑูรย์ เทือกเถาว์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นตัวแทนรับมอบ