วันที่ 14 กรกฎาคม 2565 ผู้บริหาร บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (โรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

ได้รับมอบวุฒิบัตร Vision Zero จากนายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน(ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ