เมื่อวันที่ 21  มิถุนายน 2565  บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด มีพิธีมอบของที่ระลึกสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงาน ครบ 10 ปี  15 ปี  20 ปี  25 ปี และ 30ปี

พนักงานที่ปฏิบัติงานครบ 30 ปี จำนวน 6 ท่าน
พนักงานที่ปฏิบัติงานครบ 25 ปี จำนวน 4 ท่าน
พนักงานที่ปฏิบัติงานครบ 20 ปี จำนวน 102 ท่าน
พนักงานที่ปฏิบัติงานครบ 15 ปี จำนวน 5 ท่าน
พนักงานที่ปฏิบัติงานครบ 10 ปี จำนวน 13 ท่าน