“งานวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2565 ”

บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ได้เข้าร่วมงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ปี 2565 ที่เทศบาลนครรังสิตจัดขึ้น เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565  โดยนำกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น  รวบรวมอลูมิเนียมเพื่อขาเทียมพระราชทาน   การคัดแยกขยะ   การอนุรักษ์พลังงาน  และ ปลูกพืชผักสวนครัว พืชผักสมุนไพรไทย  ให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับความรู้ และร่วมสนุกกับการทำกิจกรรม อีกทั้งยังได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ” การผลิต การบริโภค การบริการ การลดการใช้พลังงาน การลดของเสีย การลดก๊าซเรือนกระจก การเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ” และ “การบริหารจัดการขยะในชุมชน”