เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563  ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน  เป็นประธานเยี่ยมชมการสาธิตการทำหน้ากากอนามัยชนิดผ้าใช้ในครัวเรือนแก่กลุ่มแรงงานในสถานประกอบกิจการ

เพื่อป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID – 19)
ณ บริษัทบางกอกแคนแมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด