ทำ 5 ส. สิบห้านาทีทุกวัน เวลา 13.00 – 13.15 น

การอบรมหลักสูตร  การเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนด้วย 5ส และ Kaizen

วิทยากรภายใน

การประกวดการนำเสนอผลงาน Kaizen ครั้งที่ 2 2556