เริ่มจัดทำเมื่อ เดือน มีนาคม 2546
บริษัทฯ ได้ร่วมกับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและกรมควบคุมมลพิษจัดทำ “โครงการขาเทียมพระราชทาน” โดยรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไป ช่วยกันบริจาคกระป๋องอลูมิเนียมให้กับมูลนิธิขาเทียม นอกจากจะเป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านการ Recycle แล้วยังสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในเรื่องการคัดแยกขยะด้วยอีกประการหนึ่ง

Prostheses-logo-01

เมื่อปี พ.ศ.2546 ผู้บริหารของบริษัทบางกอกแคน จำกัด เข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ฯ

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2555 MR.SUSUMU YAMADA ประธานบริษัท บางกอกแคนฯ เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Prostheses-03

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2555 MR.SUSUMU YAMADA ประธานบริษัท บางกอกแคนฯ รับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณสนับสนุนมูลนิธิขาเทียมฯ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ