การตรวจประเมินโครงการจัดการของเสียตามหลัก 3Rs
โดย…กรมโรงงานอุตสาหกรรม วันที่ 4 กันยายน 2556
ณ บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด