วันที่ 5 – 9 สิงหาคม 2556 ออกหน่วยขาเทียม จ.สุรินทร์