วันที่ 19 มิถุนายน 2563   เวลา 09:00 – 10:30 น.

คณะทำงานตรวจติดตามสถานประกอบกิจการโรงงาน  เพื่อการป้องกันแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 )  ลงพื้นที่อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  นำโดย นายชาธิป   รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  เป็นประธานในการลงพื้นที่ตรวจติดตาม   พร้อมด้วยนายเศรษฐรัชต์   เลือดสกุล อุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี   นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอธัญบุรี ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี    ผู้แทนสำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี   ผู้แทนสถานีตำรวจภูธรประตูน้ำจุฬาลงกรณ์    และคณะลงพื้นที่ บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เพื่อตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการ  การป้องกันและควบคุมสถานการณ์โรคติดเชื้อ COVID-19